Algemene voorwaarden Flashion

Artikel 1 Definities
1. Opdrachtgever: Een natuurlijk of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer een opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten, de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.
2. Opdrachtnemer: Een natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder punt a. van dit artikel heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

Artikel 2 Geldigheid van deze overeenkomst
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten betreffende door opdrachtnemer te verrichten leveringen, diensten en/of werkzaamheden. Bedingen waarbij van de algemene voorwaarden wordt afgeweken zijn slechts van kracht voor zover deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
1. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling, verplicht opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst.
2. Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.
3. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze, met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen, van toepassing zullen zijn.

Artikel 4 Overeenkomsten
1. De overeenkomsten binden opdrachtnemer slechts nadat en voor zover deze door opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd en ondertekend.
2. De opdrachtgever is aan een schriftelijke bevestiging gebonden indien door hem niet binnen 7 dagen na postdatum tegen de inhoud van zodanige bevestiging schriftelijk bezwaar is gemaakt. De opdrachtgever kan zich er nimmer op beroepen geen schriftelijke bevestiging te hebben ontvangen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst bindt opdrachtnemer slechts nadat en voor zover dat schriftelijk is overeengekomen.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd de te verrichten diensten en/of leveringen geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
4. Onder aanbod wordt verstaan een aan de opdrachtnemer gedaan voorstel, offerte of verkooporder tot het aangaan van een overeenkomst dat zodanig is bepaald, dat door ondertekening ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.
5. Overeenkomsten worden door Flashion opgeslagen en bewaard conform de wettelijke bewaartermijn.

Artikel 5 Prijswijzigingen
1. De opdrachtnemer heeft het recht om, indien na datum van de aanbieding van totstandkoming of bevestiging van de opdracht de inkoopprijzen, alsmede de prijzen van door derden verrichtte diensten en/of werkzaamheden, de prijzen van (hulp)materialen of grondstoffen, de lonen, sociale lasten, belastingen in- of uitvoerrechten en/of andere kostenfactoren, waaronder begrepen prijsstijgingen als gevolg van koerswijzigingen, een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ten gevolge van reeds bij de aanbieding, de totstandkoming of bevestiging van de opdracht voorzienbare omstandigheden, de prijs overeenkomstig te verhogen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht om de overeengekomen prijs te verhogen in geval van de door de opdrachtgever aangeleverde onduidelijke schetsen, tekeningen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die opdrachtnemer tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan bij het aangaan van de overeenkomst wordt verwacht.
3. Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd te worden. Het meerwerk zal apart in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

Artikel 6 Facturering/betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling door de opdrachtgever vooraf te geschieden. Indien anders overeengekomen wordt de opdrachtgever geacht na verloop van de overeengekomen betalingstermijn van rechtswege, derhalve zonder enige sommatie of in gebreke stelling, in verzuim te zijn.
2. Indien de uitvoering van de overeenkomst in gedeelten geschiedt, heeft opdrachtnemer het recht om ieder gedeelte afzonderlijk te facturen.
3. Indien de opdrachtgever niet tijdig overeenkomstig dit artikel heeft betaald, is hij verplicht vanaf de dag der opeisbaarheid een rente te betalen, onverminderd de ons verder toekomende rechten en administratiekosten. De rente bedraagt 2% per maand of gedeelte van een maand, vermeerderd met 25,00 euro administratiekosten.
4. Iedere verplichting van opdrachtgever is onzerzijds te allen tijde terstond opeisbaar, indien de opdrachtgever:

 1. surseance van betaling aanvraagt
 2. in staat van faillissement wordt verklaard
 3. zijn bedrijf liquideert of aan derden overdraagt
 4. een crediteurenregeling entameert
 5. zijn bankkrediet opgezegd ziet
 6. onder curatele of bewind wordt gesteld, dan wel te zijnen laste beslag wordt gelegd, in welke gevallen opdrachtnemer tevens het recht heeft om gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op schadevergoeding en onverminderd onze overige rechten.

5. De opdrachtgever zal zich nimmer op enige korting, verrekening of opschorting kunnen beroepen, tenzij zulks schriftelijk werd overeengekomen.
6. Niet betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle op de opdrachtgever bestaande vorderingen ten gevolg, terwijl de opdrachtnemer in dat geval bovendien het recht heeft om alle eventueel nog lopende overeenkomsten te annuleren met behoud door de opdrachtnemer van het recht op betaling van het reeds geleverde en op schadevergoeding volgens artikel 18.
7. Bij niet tijdige betaling als in lid a. van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente en administratiekosten, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureau. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 25% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van 250,00 euro per overeengekomen opdracht.
8. Op facturen wordt BTW separaat vermeld.
9. Opdrachtnemer kan er voor kiezen zijn factuur te verkopen aan een factoringmaatschappij. Opdrachtgever is hierdoor verplicht de factuur, binnen de gestelde termijn, over te maken naar het opgegeven rekeningnummer van de factoringmaatschappij.

Artikel 7 Leveringsvoorwaarden
1. Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
2. Indien geen tijdstip van aanvang van het werk in overeengekomen, is opdrachtnemer gerechtigd om het aanvangstijdstip naar eigen productieproces vast te stellen.
3. Indien gekochte zaken binnen de overeengekomen c.q. gestelde termijn niet worden afgenomen door opdrachtgever, dan zal opdrachtgever van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in gebreke en verzuim zijn. Opdrachtnemer heeft dan het recht te onzer keuze, hetzij nakoming der overeenkomst te vorderen, hetzij deze overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te verklaren en de in artikel 15. bepaalde schadeloosstelling te vorderen.
4. Indien levering op afroep is overeengekomen, heeft opdrachtgever de verplichting tot afname nadat de afroepperiode zal zijn verstreken.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. In geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede uitvoering van de overeenkomst, hoe dan ook, is aan opdrachtnemer de eventuele plicht tot vergoeding van schade volledig voldaan door alsnog tot (volledige) uitvoering van de overeenkomst over te gaan, of door het verhelpen van de gebreken voor zover deze aan schuld of nalatigheid van opdrachtnemer kunnen worden verweten en voor zover deze duidelijk omschreven opdrachtnemer ter kennis wordt gebracht.
2. Voor zover door opdrachtnemer niet alsnog tot (volledige) uitvoering van de overeenkomst, of het verhelpen van de gebreken wordt overgegaan, is aan de plicht tot vergoeding van de schade volledig voldaan door betaling van de werkelijk door de opdrachtgever gemaakte kosten tot een maximum van 5%.
3. De opdrachtgever heeft nimmer het recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering van de overeenkomst.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, voor zover die voortvloeit door uitgebrachte adviezen.
5. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden voor door opdrachtnemer geleverde zaken, of in opdracht uitgevoerde diensten en/of werkzaamheden, waardoor die derden schade mochten hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.
6. Onze aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever die wij aan een derde hebben opgedragen, gaat niet verder dan die van derde tegen opdrachtnemer, en slechts voor zover deze derde daarvoor daadwerkelijk verhaal biedt.
7. Onze aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever van door opdrachtnemer geleverde zaken en opgeleverde werken gaat nooit verder dan die van onze toeleverancier van de (verwerkte) zaken jegens ons, en slechts voor zover onze toeleverancier daadwerkelijk verhaal biedt.
8. Onze aansprakelijkheid tegenover opdrachtgever blijft te allen tijde beperkt tot het hiervoor in dit artikel bepaalde. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor overige schade, schade aan andere zaken dan de door ons geleverde, schade aan personen, gevolgschade, bedrijfsschade of stagnatieschade, geleden door de opdrachtgever of door derden.

Artikel 9 Transport
1. Het vervoer van alle zaken en materialen, ook die franco huis verkocht zijn, geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. Verbintenissen tegenover derden aangegaan brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van de opdrachtgever te zijn aanvaard.
2. Opdrachtnemer heeft het recht zaken welke gereed zijn die, door oorzaken onafhankelijk van onze wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de
opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan en betaling verlangen als had de aflevering plaatsgevonden.
3. Tenzij de opdrachtgever opdrachtnemer tijdig verzoekt het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de goederen en zaken onverzekerd.
4. De keuze van het vervoersmiddel is aan opdrachtnemer. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt zulks ook bij niet franco zendingen, waarbij geen voorschriften voor de verzending door de opdrachtgever zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhindering bij het gekozen vervoermiddel verplicht opdrachtnemer niet een ander vervoermiddel te bezigen.
5. Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, zegel-, stations- en inklaringskosten, belastingen, e.d. voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10 Overmacht
1. In geval van overmacht in de nakoming van de overeenkomst ten aanzien van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen of stagnatie in het vervoer, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk, een ongeval, staking uitsluiting, uitvoerbeperkingen, maatregelen van overheidswege of niet-levering of niet tijdige levering van halffabricaten door derden, alsmede opzet of grove schuld van hulppersonen en ander soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet door de opdrachtnemer toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.
2. Uitvoering van aan derden opgedragen werkzaamheden, invoer- of uitvoer- of deviezenrestricties, storing in ons bedrijf of in dat van onze toeleverancier of in het transport, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op het schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ten keuze van de opdrachtnemer, en betaling te vorderen ter zake van het wel uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, zonder dat wij gehouden zijn tot het betalen van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.

Artikel 11 Klachten
1. Klachten op de uitvoering van werkzaamheden, leveringen en op facturen dienen per aangetekend schrijven uiterlijk binnen 8 dagen na oplevering van het werk of zaak, door de opdrachtgever bij ons te zijn ingediend. Bij gebreke daarvan wordt de opdrachtgever geacht het opgeleverde c.q. afgeleverde te hebben goedgekeurd.
2. Klachten kunnen niet worden ingebracht tegen opgeleverde, afgeleverde, in gebruik genomen, verbruikte of door de opdrachtgever vervreemde zaken. 3. Klachten geven de opdrachtgever geen recht om betaling van niet getwiste gedeelten van onze vordering op te schorten.

Artikel 12 Retour
Het kan zijn dat een product dat u ontvangt niet in orde is. U dient daarom de ontvangen artikelen bij ontvangst te controleren. Reclameren kan binnen 8 dagen na ontvangst van uw bestelling. Op verzoek van Flashion dient u de beschadigde artikelen te retourneren, waarna wij voor vervanging zorgen. Omdat veel artikelen speciaal voor u besteld of vervaardigd worden kunt u artikelen niet retourneren of ruilen. Wij vragen u bij terugzending in verband met schade voldoende te frankeren. Eventuele boetes of betalingen voor retourzendingen worden op de terugbetaling in mindering gebracht.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
1. Zolang opdrachtgever niet heeft voldaan aan hetgeen waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten, blijven de door ons geleverde zaken ons eigendom.
2. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd, zulks onverminderd onze overige rechten, om zonder voorafgaande aanzegging, sommatie of gerechtelijke tussenkomst, de geleverde zaken en eigendommen terug te nemen en daartoe zo nodig de eigendommen van de opdrachtgever te
betreden.
3. Zolang dit eigendomsvoorbehoud van kracht is, is het de opdrachtgever verboden de zaken te vervreemden, te bezwaren of te (doen) verdwijnen uit de ruimte waarop of de plaats waar deze zich bevinden.

Artikel 14 Wanbetaling of vrees daarvoor
1. Opdrachtnemer is gerechtigd gedurende de loop van een overeenkomst bij de vrees voor wanbetaling door de opdrachtgever alle overeengekomen werkzaamheden en/of leverantie op te schorten en van de opdrachtgever vooruitbetaling te verlangen, niet alleen voor de lopende overeenkomst maar ook voor de reeds door ons uitgevoerde overeenkomsten, waarvan de betaling door de opdrachtgever niet of slechts gedeeltelijk heeft plaatsgevonden.
2. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever deugdelijke zekerheidstelling te verlangen voor hetgeen de opdrachtgever te eniger tijd uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd zal zijn. Bij niet voldoening hiervan is het lid a. van dit artikel bepaalde van toepassing.

Artikel 15 Annulering
Bij eenzijdige annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, voordat met de uitvoering van de opdracht is begonnen, is opdrachtgever een schadeloosstelling verschuldigd van 30% van de overeengekomen koopsom, onverminderd ons recht op vergoeding van de schade voor zover deze de 30% overtreft, zoals reeds bestelde inkoop van producten of goederen.

Artikel 16 Buitengerechtelijke kosten
1. Alle eventuele kosten, waaronder administratie-, incasso-, deurwaarder,- en advocaatkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke door opdrachtnemer worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen door de opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van de opdrachtgever.
2. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 25% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag van de met opdrachtnemer overeengekomen aankoopsom, met een minimum van € 250,00 , waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd.
3. Buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de vordering ter incasso uit handen is gegeven, ongeacht of de opdrachtgever op de hoogte is.

Artikel 17 Geschillen
In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Flashion statutair gevestigd is, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Artikel 18 Toepasselijk recht
De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt beheerst door het Nederlandse recht, ook wanneer opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

Privacyverklaring

Flashion, gevestigd aan Mgr. Bekkersstraat 82 5482 JN Schijndel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

https://www.flashion.nu
Mgr. Bekkersstraat 82
5482 JN Schijndel
+31 651892101

Lonneke Jetten is de Functionaris Gegevensbescherming van Flashion. Zij is te bereiken via lonneke@flashion.nu.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Flashion verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@flashion.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Flashion verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Flashion verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Flashion neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Flashion bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Flashion verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Flashion blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Flashion en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Flashion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@flashion.nu.